Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesplan/Regional planlegging

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommuner og andre offentlige, frivillige og private aktører. Fylkesplanen er arena for samarbeid om langsiktig og strategisk planlegging i regionen.

I ny Plan- og bygningslov er begrepene fylkesplanlegging, fylkesplan og fylkesdelplan erstattet av  regional planlegging og regional plan. Se nedenfor. 

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015:
Regional planstrategi for Sør-Trøndelag for 2012-2015 ble vedtatt av Fylkestinget 25. april 2012. Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling. Regional planstrategi skal beskrive regionens utfordringer og muligheter, og ut fra det prioritere tema for videre plan- og utviklingsprosesser. Planstrategien er dermed et redskap for å sette dagsorden og invitere til samarbeid om løsninger på samfunnsutfordringer.

Samarbeidet med Nord-Trøndelag videreføres ved at begge fylkenes planstrategier har en felles del, som bygger på tema fra felles fylkesplan. Regional planstrategi skal godkjennes av Kongen i statsråd.

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 (pdf)

KORTVERSJON - Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 (pdf)

Regional planlegging:

Regional planstrategi
Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organ, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal gjøre rede for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og vurdere utviklingsmuligheter og planbehov. Regional planstrategi skal legges fram for Kongen til godkjenning.

Regional plan
Et planspørsmål som har virkning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Regional plan kan gjelde for hele regionen, deler av regionen eller være tematiske. Regionale planer skal ha et handlingsprogram for iverksetting av planen. 

I forrige planperiode hadde vi fylkesplan som overordnet plandokument, felles med Nord-Trøndelag:

Fylkesplan for perioden 2009-2012
omfatter både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og er utarbeidet i fellesskap. Trondheim kommune har, i kraft av sin funksjon som landsdelshovedstad, vært medansvarlig aktør. Navnet og samarbeidet er ført videre fra forrige planperiode: Kreative Trøndelag – her alt e mulig uansett.

Klima er et hovedtema i planen, og tas opp i tilknytning til alle innsatsområdene:

  1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag
  2. Energi- produksjon og anvendelse
  3. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer
  4. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv
  5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
  6. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser
  7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by

Last ned tekstversjon av planen her (pdf).
Last ned presentasjon av planen her (pdf - 1MB)
.

Vedtatte fylkesdelplaner/regionale temaplaner: